بازدید مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان از اداره منابع آب آزادشهر و را...

بازدید مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان از اداره منابع آب آزادشهر و رامیان مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان از اداره منابع آب آزادشهر و رامیان بازدید کرد و از نزدیک در جریان برنامه ها و فعالیت های ای...

طرح آبرسانی به شهرهای آزادشهر و رامیان با پیشرفت ۴۰ درصدی در حال اجراس...

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای گلستان: طرح آبرسانی به شهرهای آزادشهر و رامیان با پیشرفت ۴۰ درصدی در حال اجراست معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای گلستان از پیشرفت ۴۰ درصدی طرح آبرسانی به شهرهای آ...