حضور استاندار گلستان در شهرستان ترکمن و بازدید از جزیره آشوراده...

به منظور ارزیابی و بررسی وضعیت جزیره آشوراده:   حضور استاندار گلستان در شهرستان ترکمن و بازدید از جزیره آشوراده دکتر سید مناف هاشمی استاندار گلستان در شهرستان ترکمن حضور یافت و در بازدیدی وضعیت ...