طرح جامع آب شرب گلستان در دست مطالعه است /بازنگری در استفاده از منابع ...

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان: طرح جامع آب شرب گلستان در دست مطالعه است /بازنگری در استفاده از منابع آب شرب مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان از مطالعات طرح جامع آب شرب در استان گلستان خبر داد و گف...