کسب رتبه برتر شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در ارزیابی صیانت از حقو...

  کسب رتبه برتر شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در ارزیابی صیانت از حقوق شهروندی   صدر نیوز_ همدان_ شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در ارزیابی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروند...