خبرنگاران صف مقدم جبهه فرهنگی // حمایت و قدردانی از خبرنگاران وظیفه اس...

خبرنگاران صف مقدم جبهه فرهنگی // حمایت و قدردانی از خبرنگاران وظیفه است. صدر نیوز:حسین غنی/ رئیس کل دادگستری گلستان؛خبرنگاران صف مقدم جبهه ی فرهنگی هستند و وظیفه ی ما قدردانی و حمایت از آنان است . ها...