مدیرکل تعاون کارگلستان تاکید کرد: ضرورت افزایش حقوق بازنشستگان تامین ا...

مدیرکل تعاون کارگلستان تاکید کرد: ضرورت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با کمک دولت و مجلس مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان با اشاره به طرح همسان سازی حقوق، بر افزایش حقوق بازنشستگان تامین...