کاهش ۳۸ درصدی بارندگی گلستان نسبت به سال آبی گذشته...

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان خبر داد: کاهش ۳۸ درصدی بارندگی گلستان نسبت به سال آبی گذشته مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: میانگین بارندگی استان از ابتدای سال آبی تاپایان شهریور ۹۶ حدود  ۳۸۳...