جلسه کانون بازنشستگاه تامین اجتماعی گرگان بمناسبت روز خبرنگار...

جلسه کانون بازنشستگاه تامین اجتماعی گرگان بمناسبت روز خبرنگار حسین غنی سرپرست روزنامه کاروکارگر صالحی: بیمه های تامین اجتماعی و تکمیلی به اندازه پولی که از کارگران بازنشسته میگیرند خدمات ارائه نمیدهن...