با تجمعات غیرقانونی و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد خواهد شد...

معاون استاندار گلستان: با تجمعات غیرقانونی و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد خواهد شد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با محکوم کردن تجمعات و اقدامات اخیر عده ای فریب خورده در اقدا...