وام پنج میلیونی برای سرپرستان خانوار

 وام پنج میلیونی برای سرپرستان خانوار صدر نیوز: یک مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه سرپرستان خانوار می‌توانند حساب یارانه نقدی خود را بعنوان ضمانت وام ۵ میلیون تومانی معرفی کنند، گفت: بازپرداخت این ...