تمسخرکردن حجاب توسط گردشگران لهستانی در ایـران! + عکس...

تمسخرکردن حجاب توسط گردشگران لهستانی در ایـران! + عکس گردشگران لهستانی بعد از دیدن دلفین های درسواحل ماسه ای اقدام به تمسخر کردن حجاب می کنند و ۹ نفر از مردان این گروه با پوشیدن رو سری و برداشتن حجاب...