پایان دومین دوره ممیزی ضوابط ابلاغی شرکت توانیر در شرکت توزیع نیروی بر...

پایان دومین دوره ممیزی ضوابط ابلاغی شرکت توانیر در شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان صدرنیوز-در این دوره از ممیزی که در روزهای هجدهم تا بیستم ابان ماه برگزار شد ۳۰ ممیز از ۱۶ استان کشور تحت سرپرستی م...