تحلیل ظریف از ضرورت توجه به دلیل سقوط صدام و قذافی...

در سخنرانی مهم وزیر خارجه در دانشگاه فرماندهی و ستاد مطرح شد؛ تحلیل ظریف از ضرورت توجه به دلیل سقوط صدام و قذافی اشتباه محاسبه‌ای صدام با پرخاشگری و گردنکشی بی مورد و اشتباه محاسبه ای قذافی با تسلیم ...