تودیع و معارفه رئیس اداره امورشعب بانک مهراقتصاد استان همدان...

تودیع و معارفه رئیس اداره امورشعب بانک مهراقتصاد استان همدان صدر نیوز_ همدان_ مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره امورشعب بانک مهراقتصاد استان همدان با حضور معاون امورمناطق و مسئول بنیاد تعاون بسیج سپاه ...