عملیات اجرایی شبکه توزیع آب شرب روستایی در تویسرکان...

صدر نیوز_ همدان_ معاون طرح وتوسعه شرکت آبفار ، با بیان اینکه عملیات اجرایی شبکه توزیع آب شرب روستایی در تویسرکان با اعتبار ۲۸۰ میلیون تومان صورت می‌گیرد، گفت: عملیات اجرایی شبکه توزیع آب شرب روستای ک...