کمک شهرداری برای تعیین تکلیف زمین شرکت مخابرات در خیابان میرزاده عشقی...

کمک شهرداری برای تعیین تکلیف زمین شرکت مخابرات در خیابان میرزاده عشقی صدر نیوز_ همدان_ رییس کمیسیون اقتصاد ، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان بر کمک و همکاری شهرداری برای تعیین تکلیف زمی...