ساماندهی واحدهای آلاینده در اولویت کاری شهرداری همدان باشد‌...

تاکید رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان:ساماندهی واحدهای آلاینده در اولویت کاری شهرداری همدان باشد‌   صدر نیوز_ همدان_ رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان تاکید کرد:  ساماندهی واحدهای آلاین...