ارائه توصیه های فنی داشت محصولات زراعی و باغی...

ارائه توصیه های فنی داشت محصولات زراعی و باغی صدرنیوز-مختارمهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان به کلیه کارشناسان فنی تحت پوشش سازمان تاکید کرد: ضمن پایش و بازدید مستمر مزارع، توصیه های فنی را...