معاون عمرانی استاندار : توقف کامل ساخت و ساز غیرمجاز در گلستان...

رضا مروتی در پنجمین جلسه شورای پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز که در شهرستان گرگان برگزار شد، اظهار کرد: اقدامات پیشگیرانه خوبی در استان گلستان صورت گرفته است، ساخت و سازهایی که از گذشته تا به حال در م...