آمادگی گلستان برای کشت ۶۰ هزار هکتار محصول کلزا...

آمادگی گلستان برای کشت ۶۰ هزار هکتار محصول کلزا مهندس سهراب سهرابی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان با اعلام این خبر افزود: برنامه ریزی کشت کلزای استان گلستان در سال جاری ۶۰...