توسط دانشجوی واحد همدان:اهتزار پرچم دانشگاه آزاد اسلامی بر قله کازبک...

توسط دانشجوی واحد همدان:اهتزار پرچم دانشگاه آزاد اسلامی  بر قله  کازبک گرجستان صدر نیوز_ همدان_ پرچم دانشگاه آزاد اسلامی  بر فراز  قله  کازبک گرجستان به‌وسیله دانشجوی رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی ...