ثبت نام ۲ هزار و ۲۲۵ در دانشکده علوم انسانی واحد همدان درسال۱۳۹۵/ فارغ...

ثبت نام ۲ هزار و ۲۲۵ نفر در دانشکده علوم انسانی واحد همدان درسال۱۳۹۵/ فارغ التحصیل ۱۸۹۵ نفر در همین سال صدر نیوز/ همدان رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی همدان گفت:  در سال ۱۳۹۵   ۲ هزار و...