با جایگزین مجازات حبس/کاهش ۱۲درصدی زندانهای استان گلستان...

به گزارش صدر نیوز گلستان: یک گام بلند دیگر دادگستری استان در جهت تحقق اهداف دستگاه قضایی // کاهش  حدود ۱۲ درصدی  جمعیت زندان های استان با اعمال مجازات های جایگزین حبس اعمال مجازات های جایگزین حبس،  ج...