برگزاری جشنواره شهر خدا با مضامین آموزش شهروندی با رویکرد قرآنی...

برگزاری جشنواره شهر خدا با مضامین آموزش شهروندی با رویکرد قرآنی صدر نیوز _ همدان_ مدیر اجتماعی منطقه دو شهرداری همدان از برگزاری جشنواره شهر خدا با مضامین آموزش شهروندی با رویکرد قرآنی از ۱۰ الی ۱۴ ت...