کسب رتبه برتر شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در جشنواره شهید رجایی...

صدر نیوز_ همدان_ شرکت توزیع نیروی برق استان همدان موفق به کسب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی استان همدان شد. به گزارش خبرنگار ما از همدان:  شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در جشنواره شهید رجایی، مو...