کسب دو رتبه سومی در جشنواره ملی انتشارات از سوی شرکت برق همدان...

کسب دو رتبه سومی در جشنواره ملی انتشارات از سوی شرکت برق همدان صدر نیوز_ همدان_شرکت توزیع نیروی برق استان همدان  موفق به کسب رتبه سوم در بخش کتاب و همچنین رتبه سوم بخش گزارش در سطح استانی یازدهمین جش...