بی مهری مسولین در افتتاحیه زمستانی دامن اختتامیه هم را گرفت...

بی مهری مسولین در افتتاحیه زمستانی دامن اختتامیه هم را گرفت صدر نیوز_ همدان_ جشنواره زمستانی  در استان همدان رو به فراموشی می رود چرا که گرمای حضور مسولان جشنواره زمستانی را آب کرد. صدر نیوز به گزارش...