جلسه بررسی واحراز هویت داوطلبین مجلس شورای اسلامی فرماندار گرگان...

جلسه بررسی واحراز هویت داوطلبین مجلس شورای اسلامی فرماندار گرگان صدرنیوز-ملاک بررسی صلاحیت نامزدها فقط قانون و باید بر اساس خدا ترسی و قیامت خواهی باشد به منظور بررسی واحراز هویت داوطلبین دهمین دوره ...