طرح تغییر تعطیلات به دولت رفت

تجارت محروم از ۴ روز کاری شد طرح تغییر تعطیلات به دولت رفت http://sadrnews.com معاون وزیر صنعت از ارائه پیشنهاد طرح تغییر تعطیلات آخرهفته به منظور افزایش تعاملات تجاری ایران با دنیا خبرداد و گفت: تجا...