تلاش جهاددانشگاهی برای ارتقاء سطح فعالیت‌های فرهنگی و معنوی دانشگاه‌ها...

تلاش جهاددانشگاهی برای ارتقاء سطح فعالیت‌های فرهنگی و معنوی دانشگاه‌ها صدر نیوز _ همدان_معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان همدان از تلاش جهاددانشگاهی برای ارتقاء سطح فعالیت‌های فرهنگی و معنوی دانشگاه‌ها...