كارگاه آموزشی استفاده از كودهای آلی در گرگان برگزار شد...

به گزارش صدر نیوز مختار مهاجر در همایش و کارگروه کود آلی که در دانشکده فنی و حرفه‎ای مائده گرگان برگزار شد، اظهار کرد: نیاز است با توجه به چالش‎های کشاورزی راهکار مناسب برای حل معضلات بخش کشاورزی پید...