خرید بیش از ۲۰ هزار تن گندم بذری توسط شبکه تعاون روستایی گلستان...

صدر نیوز به نقل از روابط عمومی اداره جهاد کشاورزی گلستان مدیر تعاون روستایی استان اظهار داشت: در سال جاری مقدار ۲۰هزارو۷۲۰ تن گندم بذری از کشاورزان گلستانی توسط شبکه تعاونی روستایی استان گلستان خریدا...