شماره تلفنهای روستای حاجی آباد ، استان گلستان تغییر یافت...

به گزارش آقای جعفری رئپس روابط عمومی مخابرات استان گلستان: پس از اجرای عملیات نصب کافوی نوری A/B WIRE مرکز حاجی آباد از توابع شهرستان کردکوی ، شماره تلفن مشترکان این روستا با حداقل تغییرات ، تغییر یا...