قدردانی از قضات گلستانی که مجازات های جایگزین زندان ، اعمال می کنند...

قدردانی از قضات گلستانی  که مجازات های جایگزین زندان ، اعمال می کنند رئیس کل دادگستری گلستان به گنبد کاووس رفت تا ضمن شرکت در همایش کاهش آسیب های کیفری از قضاتی هم که بیشترین مجازات های جایگزین حبس ر...

با جایگزین مجازات حبس/کاهش ۱۲درصدی زندانهای استان گلستان...

به گزارش صدر نیوز گلستان: یک گام بلند دیگر دادگستری استان در جهت تحقق اهداف دستگاه قضایی // کاهش  حدود ۱۲ درصدی  جمعیت زندان های استان با اعمال مجازات های جایگزین حبس اعمال مجازات های جایگزین حبس،  ج...