پرداخت کارت خرید ۵ میلیون تومانی به یارانه بگیران...

پرداخت کارت خرید ۵ میلیون تومانی به یارانه بگیران دریافت کنندگان یارانه می توانند با گرو گذاشتن حساب سرپرست خانوار، یک کارت اعتباری خرید کالا به ارزش ۵ میلیون تومان دریافت کنند.  بانک مرکزی این مبلغ ...