درصورت تداوم وضع موجود خلیج گرگان به سرنوشت دریاچه ارومیه دچار می شود...

خلیج گرگان درصورت تداوم وضع موجود به سرنوشت دریاچه ارومیه دچار می شود رئیس اداره طرح­های زیر بنایی مهندسی­دریایی سازمان بنادر و دریانوردی هشدار داد در صورت تداوم تغییرات تراز دریای خزر، خلیج گرگان تا...