چشمه هفت رنگ شاهرود؛ تابلویی هفت رنگ از زیبایی و حیرت...

چشمه هفت رنگ شاهرود؛تابلویی هفت رنگ از زیبایی و حیرت صدرنیوز-چشمه هفت رنگ مُجن از توابع شهرستان شاهرود که در نوع خود کم نظیر است از نوع چشمه های گوگردی است که در ۲۵ کیلومتری شمال شاهرود در میان شکاف ...