برخورد پلیس با هنجارشکنان چهارشنبه آخر سال در همدان...

برخورد پلیس با هنجارشکنان چهارشنبه آخر سال در همدان صدر نیوز_ همدان_ فرمانده انتظامی استان همدان، از برخورد پلیس با هنجارشکنان چهارشنبه آخر سال در همدان خبر داد، و گفت: رویکرد چهارشنبه آخر سال در همد...