۵۰درصد به ظرفیت تامین آب روستاهای چوپلانی و میرمحله گرگان افزوده شد...

۵۰درصد به ظرفیت تامین آب روستاهای چوپلانی و میرمحله گرگان افزوده شد  صدرنیوز-با مهندسی مجدد چاه آب شرب روستای  چوپلانی شهرستان گرگان۵۰ درصد به ظرفیت تامین آب روستاهای چوپلانی و میرمحله افزوده شد مسلم...