آمار چک های برگشتی منتشر شد/ چک های چه کسانی بیشتر برگشت می خورد؟...

آمار چک های برگشتی منتشر شد/ چک های چه کسانی بیشتر برگشت می خورد؟ نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در مقطع ۱۰ ماهه دی ماه ۱۳۹۳ لغایت مهر ماه ۱۳۹۴ از نظر تعداد ۲٫۹ درصد و مبلغ ۲٫۶ درصد است. ...